Či staviate rodinný dom alebo rozsiahlu stavbu, bude to našou prioritou.

sk en de

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť je zameraná na vybavenie všetkých potrebných povolení na výstavbu a užívanie stavby, najmä na:


  • poradenstvo pri príprave stavebného zámeru, vo výbere vhodnej lokality na výstavbu
  • overenie súladu stavebného zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou a určenie zastavovacích podmienok
  • zistenie výskytu inžinierskych sietí a možnosti napojenia na inžinierske siete
  • prerokovanie dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia s dotknutými orgánmi a organizáciami a zabezpečenie ich vyjadrení a stanovísk
  • vypracovanie a podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a zastupovanie investora v územnom konaní
  • prerokovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia s dotknutými orgánmi a organizáciami a zabezpečenia ich vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí
  • vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a zastupovanie investora v stavebnom konaní
  • spolupráca s investorom pri príprave podkladov na kolaudáciu stavby
  • vypracovanie a podanie návrhu na kolaudáciu stavby a zastupovanie investora v kolaudačnom konaní
  • zastupovanie investora v ďalších konaniach v zmysle stavebného zákona, napr. pri povolení na odstránenie stavby, zmeny v užívaní stavby a pod. a vypracovanie a zabezpečenie podkladov pre rozhodnutia stavebných úradov